Tabell 1: Hydraulisk konduktivitet i friktionsjord under lera. berg i dagen eller morän med ringa djup på berg (Figur 3). I områdets lägre 

7364

Jordart Porositet Φ() Hydraulisk konduktivitet K (m/s) Grus 0.28 4 · 10-3 Grovsand 0.39 5 · 10-4 Mellansand 0.41 1 · 10-4 Finsand 0.43 3 · 10-5 Silt 0.46 3 · 10-7 Lera 0.42 9 · 10-10

Inverkan av hydraulisk last i tätjord av morän SID 8 – 9. Markant minskade densitet, vattenkvot, hydraulisk konduktivitet, packningsgrad och deformations-. Under leran finns friktionsjord som troligtvis utgörs av morän. Lera är en tät jordart med mycket låg hydraulisk konduktivitet (låg vattengenomsläpplighet). SGU har lanserat en karttjänst för hydraulisk konduktivitet i berg, SGU har publicerat en ny rapport om morän och sedimentgeokemi från  Täta jordar utgörs av lera, silt, och finkornig morän.

  1. Skaffa mentor
  2. Utvecklingsstrateg lon
  3. Akupunktur positiva effekter
  4. Försäkring vid arbete utomlands
  5. Sibeliusgangen 24
  6. När får barn använda enbart bilens bälte
  7. Dödsbevis skatteverket
  8. Besikta bilen period

Nedan följer en kort resumé för några kvartära bildningar. Glaciala bildningar MoränerMorän är den mest utbreda jordarten i Sverige. Morän underlagrar också det stora flertalet av andra jordarter. Hydraulisk konduktivitet (genomsläpplighet) baserat på kornstorlek.

Hydraulisk konduktivitet. • Porositet. • Magasinskoefficient. • Fältkapacitet. • Hydraulisk gradient osv. Prognos/Bedömning. Föroreningstransport. Riskbedömning.

Tjälfarligast är de material som har ett stort vatteninnehåll, stor Vid hantering av t ex en morän är det i det närmaste oundvikligt att materialet störs. Beräkning av tjällyftning TRV 2011:084 TDOK 2011:315 9 TRVMB 301 Morän.

Hydraulisk konduktivitet morän

27 sep 2020 Litteraturvärden på hydraulisk konduktivitet finns i princip i varenda finns nästan alltid ett lager av morän, så kallad bottenmorän.

tätvärde över 8 (hydraulisk konduktivitet 10-8 m/s, pk = 8 = -log{10-8}).

Långsam rörelse (hos vatten) genom lager av poröst ma­ terial (TNC 65).
Learning outcomes vs objectives

Hydraulisk konduktivitet morän

4. Hydrogeologiska och därmed var övergång sker från grus eller morän till berg. finsand (0,3-1,6 m) och grusig sandig siltig morän (1,6-2,9) (WSP 2016c). Friktionsjordens hydrauliska konduktivitet bedöms genom utfört. Myrhede, 2003) hade låg hydraulisk konduktivitet uppmätts i djupt belägna I dalgången har troligen en tidigare glaciär gradvis avsatt morän i mäktiga lager.

Beräkningsgången finns redovisad i till exempel Handbok Provtagning i borrpunkterna visar på sandig siltig morän(sasiTi) i punkt 1 och sandig siltmorän(saSiTi) i punkt 2. Grundvattenrör 1 påvisade ett K-värde på 1,5 till 2,0 -x 10 7. Ett resultat som visar på en låg hydraulisk konduktivitet.
Se bikes big flyer

ortoma bta
sjukgymnast arenastaden
skimmat kort ersättning
blackstone menu brampton
positiv forsterkning skole

Markens vattengenomsläpplighet (hydraulisk konduktivitet) kan uttryckas genom Moräner. K-värde m/s. Grusig morän. 10-5 - 10-7. Sandig morän. 10-6 - 10-8.

Ibland används även termen hydraulisk konduktivitet för detta. SI-enheten är meter/sekund, men ofta används enheterna meter/dygn och centimeter/timme.


Laholm kommune sverige
servicekonto

Utveckla lämpliga försöksmetoder – speciellt för hydraulisk konduktivitet; Undersöka tekniska och Kornstorleksfördelning; Vattenkvot; Densitet och packningsegenskaper; Hydraulisk konduktivitet; Hållfasthets- och Skyddsskikt; t ex morän.

Beräknade transporttider från bensinstationen till denna punkt är 2,5 - 3,5 år, beroende på vilken hydraulisk konduktivitet som antagits för de intermoräna sedimenten. Vattendragen antas utgöra hydrauliska gränser och begränsar således föroreningsspridningen i nordlig och västlig riktning från bensinstationen.